Fuji Arts Catalog

Flexible, Low-Cost Shipping!

Other Info

Edo Era, 1603 - 1868: Kunisada

Filtered By:

Sort Order:
  Previous Page | 1 2 All |  Next Page 223 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k492/230k492f.jpg
Kurozu Gunzo, Omatsuri no Kingoro, Yoine no Nisan, Gaku no Osan and Otaki of the Tamiya, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $115.00
or
Buy: $165.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 52m42774
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k492/229k492f.jpg
The Geisha Ohana, Kosan, and Omatsuri no Kingoro, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $115.00
or
Buy: $165.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 51m42714
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k492/227k492f.jpg
Nakamura Fukusuke I as Enya Hangan, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $135.00
or
Buy: $185.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 50m42654
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k492/226k492f.jpg
Sawamura Tossho as the Monk Karukaya Doshin, circa 1833
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $125.00
or
Buy: $175.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 49m42594
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k491/302k491f.jpg
Onoe Kikugoro IV as the Wife Otani and Kataoka Nizaemon VIII as Karaki Masaemon, 1859
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 44m42294
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k491/301k491f.jpg
Sawamura Tanosuke III as the Spirit of the Oyama Doll and Nakamura Fukusuke I as Hidari Jingoro, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $130.00
or
Buy: $180.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 43m42234
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k488/024k488f.jpg
Wi Brigade, Sixth Group, Ushigome: Iwai Hanshiro VI as the Courtesan Miyagino, 1863
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$145.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k488/025k488f.jpg
Ri Brigade, Tenth Group, Asajigahara: Onoe Kikujiro II as the Poor Girl of the Lonely House, 1862
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$145.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k488/023k488f.jpg
Eleven Brigade, North Group, Honjo: Bando Kamezo I as Ko no Moronao, 1863
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$145.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k489/144k489f.jpg
Magician Appearing in a Cloud of Smoke, 1865
Kunisada II (1823 - 1880)
Bid: $195.00
or
Buy: $255.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 22m40974
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k489/142k489f.jpg
Beauty Holding a Child, Archer, and Monk, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $180.00
or
Buy: $235.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 21m40914
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k489/136k489f.jpg
Kawarazaki Gonjuro as Nagoya Sanza and Sawamura Tanosuke as Katsuragi, 1861
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Beautiful burnished detail
Bid: $105.00
or
Buy: $150.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 20m40854
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k489/135k489f.jpg
Shunkan in Exile, 1857
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Bid: $105.00
or
Buy: $150.00
Standard Auction
Bids: 0
Ends: 11h 19m40794
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/312k486f.jpg
Eavesdropping on a Beauty in Bed, 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/311k486f.jpg
Scene from Hatsu-momiji Ogura no Shikishi, 1854
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/310k486f.jpg
Hanaya Tokubei Eavesdropping on a Couple, 1855
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/307k486f.jpg
Ashikage Yorikane and the Courtesan Takao, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$195.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/238k486f.jpg
Yoshida, circa 1845
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$375.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/014k486f.jpg
Kawarazaki Gonjuro I as Yamamoto Kansuke and Bando Hikosaburo V as Naoe Yamashiro, 1863
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$295.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k486/007k486f.jpg
Hanakawado: Onoe Baiko IV as Oshun
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/324k485f.jpg
Confrontation in the Forest, 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$535.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/312k485f.jpg
Sakyo-no-tayu Akisuke, Poet No. 79, circa 1847
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$285.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/311k485f.jpg
Taiken Moin no Horikawa, Poet No. 80, circa 1847
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$285.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/308k485f.jpg
Kataoka Nizaemon VIII as Tabakoya Genshichi and Bando Hikosaburo V as Yaegiri, 1861
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/307k485f.jpg
Onoe Baiko as Koganonosuke and Nakamura Fukusuke I as Hinadori, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/305k485f.jpg
Iwai Kumesaburo III as Urazato and Nakamura Fukusuke I as Tokijiro, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/304k485f.jpg
Kawarazaki Gonjuro I as Sota and Iwai Kumesaburo III as the Nun Seigen, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/303k485f.jpg
Iwai Kumesaburo III as Osome and Ichimura Uzaemon XIII as Hisamatsu, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/073k485f.jpg
Ichikawa Ichizo III as the Hairdresser Saizaburo, 1865
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Great design
$585.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k484/151k484f.jpg
Akizuki Miyuki, 1855
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$95.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k484/024k484f.jpg
Night Rain at Karasaki, 1847 - 1852
Kunisada II (1823 - 1880)
Classic Edo era triptych
$825.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/254k482f.jpg
Okazaki: Nakamura Utaemon IV as Karaki Masaemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/243k485f.jpg
Hakone, No. 2: Nakamura Utaemon IV as Shimobe Fudesuke
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k485/003k485f.jpg
Yoshiwara: Arashi Rikan III as Tonase
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k484/025k484f.jpg
Hodogaya: Bando Shuka I as the Courtesan Okaru
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$255.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/257k482f.jpg
Yui: Iwai Kumesaburo III as Shinobu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/255k482f.jpg
Seki: Iwai Hanshiro VIII as Koman
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/253k482f.jpg
Oiso: Iwai Hanshiro VII as Oiso no Tora
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/251k482f.jpg
Shimada: Ichikawa Danjuro VIII as Miyagi Asojiro
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/250k482f.jpg
Akasaka: Bando Mitsuemon I as Sawai Sukebei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/249k482f.jpg
Hara: Sawamura Chojuro V as Gofukuya Jubei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/248k482f.jpg
Fukuroi: Arashi Rikan III as Tadanobu
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/247k482f.jpg
Fujisawa: Bando Takesaburo I as Oguri Hangan
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/246k482f.jpg
Totsuka: Ichikawa Danjuro VIII as Hayano Kampei
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/245k482f.jpg
Okazaki: Nakamura Utaemon IV as Karaki Masaemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/244k482f.jpg
Oiso: Ichimura Uzaemon XII as Juro Sukenari
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo era series, great designs
$245.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k483/024k483f.jpg
The Soga Brothers
Kunisada II (1823 - 1880)
$285.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/307k482f.jpg
Attacking a Beauty in an Iris Garden, 1849
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Beautiful Edo era triptych
$450.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k482/041k482f.jpg
Iris Pond at Horikiri, 1859
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864) and Hiroshige II (1826 - 1869)
Lovely beauties triptych
$2125.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k481/289k481f.jpg
Iwai Kumesaburo III as Ojo Kichiza, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Great kabuki series, nice color and condition
$275.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k481/291k481f.jpg
Nakamura Shijaku as Chaya Mawari Sankichi, 1860
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Great kabuki series, nice color and condition
$275.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k481/297k481f.jpg
Kataoka Nizaemon VIII as Ume no Yoshibei, 1859
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Great kabuki series, nice color and condition
$285.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k480/219k480f.jpg
Prince Genji and Beauties, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Lovely Genji triptych
$875.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k480/217k480f.jpg
Practicing Flower Arrangement on New Year's Morning, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Lovely Genji triptych
$875.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k480/108k480f.jpg
Ichikawa Danjuro VIII as Musashibo Benkei and Ichikawa Kodanji IV as Onzoshi Ushiwakamaru, 1847
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$875.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k477/294k477f.jpg
Prince Genji Viewing Plum Blossoms, 1853
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Lovely Genji triptych
$845.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k477/291k477f.jpg
Lucky Dreams of Dew, White Clover on the Wooden Doors, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Lovely Genji triptych
$845.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k477/104k477f.jpg
Beauty Strolling Kakemono, 1867
Kunisada II (1823 - 1880)
Lovely Edo era beauty portrait
$575.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/152k476f.jpg
Struggling Beauty, 1861
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$275.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/135k476f.jpg
Ichikawa Danjuro VIII as Ebizako no Ju, 1847
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$75.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/139k476f.jpg
Kawarazaki Gonjuro as Takagi Shin'emon, 1863
Kunisada II (1823 - 1880)
$90.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/084k476f.jpg
Kawasaki: Iwai Hanshiro V as Shirai Gonpachi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/065k476f.jpg
Maisaka: Ichimura Uzaemon XII as Komachiya Soshichi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/064k476f.jpg
Kameyama: Matsumoto Koshiro V as Fujikawa Mizuemon
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/063k476f.jpg
Ishiyakushi: Sawamura Chojuro V as Yoshitaka
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k476/062k476f.jpg
Kyoto: Onoe Kikugoro III as Mashiba Hisayoshi
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$165.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/070k467f.jpg
Prince Genji Paying a Visit, 1857
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo design
$565.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k464/256k464f.jpg
Celebrating a Prosperous New Year: Nakamura Fukusuke I, Kataoka Nizaemon VIII, and Iwai Kumesaburo III, 1859
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Beautiful night scene with plum blossoms
$775.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k462/248k462f.jpg
Beauty Reading a Letter, 1851
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$755.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k458/065k458f.jpg
Scene from the Higashiyama Storybook, 1851
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Beautiful burnished detail
$575.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k453/248k453f.jpg
Scene from Satomi Hakkenden, 1853
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Classic Edo triptych
$325.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k449/199k449f.jpg
Fighting off a Beauty
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
$375.00 Fixed Price
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k408/087k408f.jpg
Scene from Inaka Genji, 1847 - 1852
Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1864)
Lovely Genji triptych
$875.00 Fixed Price

  Previous Page | 1 2 All |  Next Page